Pravidelné detské stretká prebiehajú v nových priestoroch,
a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici.
O začiatku eRko stretiek v šk. roku 2020/2021 budeme informovať v priebehu septembra aj vo farských oznamoch. 
Vítané sú aj nové deti od 6 do 15 rokov.
Informácie o priestore nájdete na: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/59-oznam-zmena-priestorov-pre-stretka

Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

vsetko naj erkoMilí eRkári, milí rodičia, milí animátori, milí dobrodinci a milí priaznivci eRka. V tento pre seredské eRko významný deň, 23. október, prajem nám i vám všetkým všetko najlepšie k našim spoločným narodeninám.
Za 11 rokov sme aj vďaka vám všetkým tam, kde sme. Ďakujeme prvým zakladateľom eRka v Seredi za ich odvahu, všetkým rodičom za ich prejavenú dôveru, animátorom za ich bezhraničnú a častokrát ťažkú obetavú prácu a vďaka všetkým členom za to, že svojou účasťou na stretkách chcú rozvíjať ďalej svoj osobný i duchovný život v novej organizačnej štruktúre stretiek :)
Pripravujeme nový web a veľa spoločných akcií, ktoré sa bez Vašej účasti nevydaria, preto Vás povzbudzujeme byť súčasťou života eRka v Seredi i naďalej. Ďakujeme +

Posolstvo animátorom od ZOF pre mesto Sereď:

"Drahí moji animátori, aj keď sa možno zdá, že teraz hlas eRka vplyvom rôznych faktorov zaznieva menej, nedá sa nevidieť dosah 11 ročnej práce s deťmi, ktorú v neľahkých časoch začala hŕstka odvážnych ľudí a postupom času sa práca s deťmi vyvíjala a rozvíjala, nie sama od seba, ale vďaka mladým ľuďom odhodlaným obetovať svoje pohodlie za niečo, čoho následkom je zrieknuť sa svojho voľného času, vydržať schôdze, pripraviť sa na stretká, tábory, výlety a premeniť trpezlivosť s krikom detí na ruže, ktorých evidentnú vônu je cítiť a farbu vidieť až o pár rokov ako dôsledok vašej obety pre tento svet. Pápež František v tento mesiac našej kampane DČP (Detský Čin Pomoci) pozdravil osobne eRkárov a vyjadril poďakovanie za našu prácu pre osobnostný rozvoj detí v intelektuálnej, duchovnej i charakternej stránke: "Úprimne Vám ďakujem za Váš pozdrav a žehnám všetkým Vašim aktivitám smerujúcim k budovaniu lepšieho sveta. K všetkej Vašej činnosti Vám udeľujem svoje apoštolské požehnanie. So želaním všetkého dobrého v Pánovi. + František"
Ďakujem v mene súčasného anima' tímu všetkým bývalým ZOF osobám, kňazom, všetkým pomocným i riadnym animátorom a v mene detí ďakujem i súčasným animátorom za ich nasadenosť a odhodlanie slúžiť  :)
Prajem Vám veľa Božích milostí do vašej každodennej činnosti v rôznych oblastiach života ;) + 
Váš vďačný Andrej."

narodkybanner

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera