Obnova členstva pre ďalší rok sa koná štandardne do 15.11.2018
Na stretkách budú deťom rozdávané tzv. List rodičom a Registračný list (spolu 2 papiere).
Jeden z nich treba vypísať, podpísať a spolu s členským príspevkom 2€
priniesť späť na stretko a odovzdať animátorovi.
Už teraz ďakujeme za podporu aj takouto formou.
http://sered.erko.sk/sered/aktivity/50-clenstvo-na-dalsi-rok

Č
ím sme vhupli do nového šk. roka: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/49-erko-stretka-s-novou-rocnou-temou-z-maleho-zrnka-strom

V STREDU 31.10.2018 ORGANIZUJEME POZNÁVACÍ ZÁJAZD PRI PRÍLEŽITOSTI 13. VÝROČIA ZALOŽENIA ERKA V SEREDI.
SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME. BLIŽŠIE INFO: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/51-erko-trip13

Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o eRku nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk

OBNOVA ČLENSTVA NA ĎALŠÍ ROK


eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim členom okrem zastrešenia stretávania sa i mnoho ďalšieho:
- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného

Aby toto dielo ako i podpora jeho aktivít vo farnosti mohli ďalej rásť, je činnosť eRka závislá i od členstva  a členských príspevkov.

Každoročne preto vyzývame a prosíme nielen našich aktívnych členov (resp. rodičov), ale i sympatizantov a nových členov o vypísanie „modrých“ členských papierov (prikladáme nižšie) a odovzdanie jeho druhej časti so Súhlasom, ako i uhradenie členského príspevku:
2 € do 15 rokov, 3 € nad 15 rokov. Následne sa člen alebo sympatizant podpíše do zoznamu, ktorým ho osloví zodpovedná osoba za farnosť pre eRko (ZOF).


Takto získané príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD, kde ďalej pomáhajú a my sa cez stredisko každoročne uchádzame o podporu našich projektov počas roka.
(Poznámka pre rodičov: na „modrom“ papieri do časti Údaje dieťaťa môžete vypísať údaje viacerých detí a netreba vypisovať zvlášť modrý papier pre každého člena)

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Súhlasu spolu s príspevkom čo najskôr
buď osobne Andrejovi Machovi alebo do schránky:


Andrej Macho
Lipová 2414/15
926 01 Sereď

V prípade problému vybaviť túto záležitosť čo najskôr ma neváhajte kontaktovať ;)  0904056170


(Poznámka: Od ďalšieho roka už nebude pravdepodobne nutné vypisovať takéto modré papiere znovu, nakoľko je upravená veta na Súhlase.)

 

Náhľad tlačiva potrebného pre vyplnenie:

Člen do 18 rokov: https://erko.sk/wp-content/uploads/2017/08/list-rodicom-2017-small.pdf

Člen nad 18 rokov: http://erko.sk/wp-content/uploads/2014/09/Suhlas-clena-eRka-nad-18-rokov_2017.doc

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera