OBNOVA ČLENSTVA NA ĎALŠÍ ROK


eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim členom okrem zastrešenia stretávania sa i mnoho ďalšieho:
- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení, podujatí a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného

Aby toto dielo ako i podpora jeho aktivít vo farnosti mohli ďalej rásť, je činnosť eRka závislá i od členstva  a členských príspevkov.

Každoročne preto vyzývame a prosíme nielen našich aktívnych členov (resp. rodičov), ale i sympatizantov a nových členov  o vypísanie členských papierov, ktoré deťom v tomto období rozdávame na stretkách a prikladáme i tu pod článkom. Následne je potrebné odovzdanie tohto podpísaného Registračného listu, ako i uhradenie členského príspevku:
2 € do 15 rokov, 3 € nad 15 rokov.

Následne sa člen alebo sympatizant podpíše na začiatku novembra do zoznamu, ktorým ho osloví zodpovedná osoba za farnosť pre eRko (ZOF).


Takto získané členské príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD, kde ďalej pomáhajú a my sa cez stredisko každoročne uchádzame o podporu našich projektov počas roka.

(Poznámka pre rodičov: Registračný list treba vyplniť zvlášť pre každé dieťa.)

 

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Súhlasu spolu s príspevkom do 11.11.2018 
buď osobne animátorom alebo do schránky:


Andrej Macho, ZOF
Lipová 2414/15
926 01 Sereď

 

Tlačivá:

List rodičom: http://sered.erko.sk/images/rozne/registr-list-do-16-rokov.pdferko.sk/images/rozne/registr-list-do-16-rokov.pdf

Registračný list - dieťa do 16 rokov: http://sered.erko.sk/images/rozne/list-rodicom-2018-small-aktual.pdf

Registračný list - nad 16 rokov: http://sered.erko.sk/images/rozne/registr-list-nad-16.pdf/images/rozne/registr-list-nad-16.pdf

 

Vykročili sme do nového školského roka: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/49-erko-stretka-s-novou-rocnou-temou-z-maleho-zrnka-strom

 

Už teraz Vám vopred veľmi pekne ďakujeme za pomoc a spoluprácu.
Prajem všetko dobré. Andrej M.