OBNOVA ČLENSTVA NA ĎALŠÍ ROK


Hoci v októbri 2020 sme sa nestihli stretnúť vzhľadom na protiepidemické opatrenia, veríme, že sa čoskoro spolu stretneme na stretkách, akciách i letných táboroch.

eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim členom okrem zastrešenia stretiek i mnoho ďalšieho:
- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení, podujatí a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
prednostná účasť na letných eRko táboroch
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného

Aby toto dielo ako i podpora jeho aktivít vo farnosti mohli ďalej rásť, je činnosť eRka závislá i od členstva  a členských príspevkov:

Každoročne preto vyzývame a prosíme nielen našich aktívnych členov, ale i sympatizantov a nových členov o zapojenie sa do hnutia eRko formou členstva:

  • nových členov prosíme o vypísanie Registračného listu, ktorý prikladáme tu pod článkom. Následne je potrebné zaslať na adresu ZOFa podpísaný Registračný list a uhradiť členský príspevok: 2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov formou bankového prevodu, vzhľadom na prijaté protiepidemické opatrenia. (Andrej Macho, Lipová 15, 926 01  Sereď)

  • aktívni členovia a sympatizanti, ktorí odovzdali Registračný list už minulý rok, nemusia vypisovať tento list znovu. Stačí len zaslať bankovým prevodom účastnícky príspevok2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov ideálne najneskôr do nedele 15.11.2020. IBAN SK45 1100 0000 0029 1360 6348    
    Tých čo príspevok neuhradia do 15.11.2020, prosíme ich, aby tak učinili neskôr keď to bude možné. 
  • Tento rok nebude potrebné podpisovať evidenčné zoznamy. ZOF (zodpovedná osoba eRka za farnosť) aktualizuje členské zoznamy na základe členských príspevkov a prejaveného záujmu a podpíše čestné vyhlásenie za celé spoločenstvo eRko Sereď.


Takto získané členské príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD. My sa na základe členstva každoročne uchádzame cez Stredisko o podporu našich projektov počas roka.

(Poznámka pre rodičov nových členov: Registračný list treba vyplniť zvlášť pre každé nové dieťa.)

 

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Registračného listu (noví členovia) a členského príspevku (všetci) do 15.11.2020.

 

Tlačivá:

List rodičom: http://sered.erko.sk/images//rozne/list-rodicom-2020-web.pdf

Registračný list - dieťa do 16 rokov: http://sered.erko.sk/images/rozne/registracny-list20-clen-do-16-rokov.pdf

Registračný list - nad 16 rokov: http://sered.erko.sk/images/rozne/registracny-list20-veduci.pdf

 

Nová ročná téma 2020/2021: https://erko.sk/stvorenipremy/

 

Už teraz Vám vopred veľmi pekne ďakujeme za pomoc a spoluprácu.
Prajeme všetko dobré. Vaši animátori.