Pravidelné detské stretká prebiehajú v zrekonštruovaných priestoroch farskej pivnice
každý párny týždeň v piatok v čase 15:45 - 17:00 h (okrem prázdnin a sviatkov).

Činnosť eRka v Seredi je rôzna: pravidelné celoročné stretnutia s deťmi, výlety, Deň radosti, kampane: Vypni telku, zapni seba; Detský čin pomoci; Sviečka za nenarodené deti; Deň počatého dieťaťa; rozvojová pomoc v Afrike cez koledovanie Dobrej noviny, ktorej je eRko-HKSD zakladajúcim členom; príprava stanovíšť a programu pre deti na každoročnom Farskom agapé v Seredi; dobrovoľnícke aktivity pre mesto Sereď: Spoločne za krajšie mesto, Naše mesto,...


Ak máte možnosť podporiť činnosť
celoslovenskej organizácie eRko-HKSD v Seredi prostredníctvom jej organizačnej súčasti -  spoločenstva eRko Sereď a jeho systematickú mimoškolskú činnosť s deťmi, môžete tak urobiť nasledovne:

  • Materiálne:
    1. vecami: kancelársky papier (A4), farebné papiere, baliaci papier (biely - na malovanie), zdravotnícke pomôcky na tábor,...
    2. strava na stretkách: sirupy, sladkosti, slanosti
  • Finančne - poukázaním daru

na náš účet: IBAN  SK64 8330 0000 0021 0254 9116  (FIO Banka)
V prípade potreby podpísania darovacej zmluvy (napr. pre potreby účtovníctva...) nás, prosím, kontaktujte pre ďalší postup.

    Správa pre príjemcu:
A) tábor: Túto pomoc účelne využijeme pri každoročných táboroch s cieľom zabezpečiť pre deti adekvátne pomôcky k hlavnej tematike tábora, pokrytie služieb súvisiacich s táborom (doprava, strava, exkurzie). Veľmi nám táto pomoc pri táboroch pomáha, nakoľko sa snažíme pri zachovanej kvalite programu nezvyšovať účastnícke príspevky detí.

B) PN: Túto pomoc cez prevádzkové náklady účelne využívame na zabezpečenie našej činnosti počas roka i priebehu stretiek, napríklad kúpa pomôcok na stretká, kúpa kancelárskych potrieb, výdavky na výletoch počas roka alebo na kampaniach: Vypni telku, zapni seba; Detský čin pomoci; Biela stužka - deň počatého dieťaťa; Sviečka za nenarodené deti; karneval; večierok; opekačky.

C) bez správy pre príjemcu: túto pomoc účelne využijeme tam, kde treba: tábor alebo činnosť počas roka.

  • Poukázaním 2%, resp. 3% z dane: z dane, ktorú odvádzate štátu, je možné účelne darovať 2% ľubovoľnej organizácii, ktorá je právnickým subjektom. Tlačivá a postup pre poukázanie 2%, resp. 3% eRku nájdete na: https://erko.sk/2percenta/#!/uzemia
  • Modlitbami - naša činnosť ani priebeh akcií sa nekoná len tak. Snažíme sa deti viesť k pravým hodnotám a osohu pre túto spoločnosť i pre nich samých. A preto potrebujeme i Vašu podporu cez modlitby či rôzne iné formy. 

 

dakujeme