eRko tábor 2023 sa uskutoční v termíne 06. (nedeľa) - 11. augusta (piatok) 2023

Pravidelné detské stretká prebiehajú v zrekonštruovaných priestoroch farskej pivnice
každý nepárny piatok v čase 15:45 - 17:00 h (okrem prázdnin).

25-ročný eRkostrom: Čím rástli eRkári v spoločenstvách...

.....každý eRkár, ktorý tu prežil nejaký čas, zanechal svoju stopu – bol jedinečnou súčasťou eRkostromu a má tu svoj lístoček, vetvičku či aj letokruh.

Pri príležitosti 25 rokov eRka ďakujeme každému eRkárovi, ktorý tvoril živý obraz eRka – kratšie či dlhšie od jeho vzniku až doteraz – a tak sa môže z roka na rok rozrastať tento symbolický strom....

Osobitne ďakujeme Dobrému Bohu za požehnanie a milosť, ktorou nás štedro obdarovával. Slnko Božej milosti a požehnania prežaruje svojimi lúčmi celý strom a my môžeme so sv. Pavlom povedať: „Z milosti Božej sme tým, čím sme...“. a „BOHU, ktorý okrem tohto všetkého má moc urobiť oveľa viac....tomu nech je sláva....a VĎAKA“

Ďakujeme aj našim patrónom svätým košickým mučeníkom – Štefanovi, ktorý bdie nad organizačnou časťou eRka, Melicharovi ochrancovi metodiky a Marekovi strážiacemu našu duchovnosť a hĺbku.

(Popis nášho stromu je nižšie...)


erkostrom plagatV koreňoch vidíme, kedy to všetko začalo:

V 70-tych rokoch 20.storočia, keď tajný biskup otec Ján Chryzostom Korec viedol a povzbudzoval kňazov a laikov v troch oblastiach apoštolátu: s deťmi, s mládežou a s rodinami. Všetko sa uskutočňovalo mimo verejnosti (tajne) – v rodinách, v skupinkách a v navonok neformálnych spoločenstvách. Tak začal Evžen Valovič v roku 1973 svoje prvé stretnutia zamerané na deti. Počas rokov bolo okolo neho viacero mladých ľudí, ktorí takto pracovali s deťmi a mladými vo viacerých obciach na Slovensku. Od roku 1987 sa uskutočňovali (tajné) celoslovenské stretnutia o apoštoláte s deťmi. V novembri 1989, keď bola nežná revolúcia, sa už stretávalo približne 17 zástupcov z Banskej Bystrice, Trnavy, Prešova, Košíc, Bratislavy, z Humenného za gréckokatolíkov, z Oravy — z Námestova a Malatinnej, Hontianskych Nemiec, Čiernych Kľačian, Hriňovej a Rajca.

Počas obdobia tejto neformálnej činnosti boli základom stretnutia v malých spoločenstvách pri modlitbe, čítaní Svätého Písma a slávení sv. omše. Aktivisti čerpali silu a svetlo zo sviatostného života a duchovnej formácie. Všetkých nás spájala modlitba Večné Slovo.

V januári 1990 zástupcovia apoštolátu rodín ako prví zaregistrovali občianske združenie Hnutie kresťanských rodín. My, laici združení okolo Evžena, sme boli v ich Stanovách ako Komisia kresťanskej výchovy detí.

Na jar 1990 sme vypracovali prvú verejnú – katechetickú hru pre deti ku blahoslaveným Košickým mučeníkom pod názvom Strom viery. Zúčastnilo sa asi 2000 detí.

 Na celoslovenskom stretnutí 14.5.1990 vznikol nápad vydávať časopis REBRÍK. Hneď v júni vyšlo nulté číslo časopisu REBRÍK a po kladných odozvách na neho sme od septembra 1990 začali jeho prvý ročník. V školskom roku 2014/2015 vychádza REBRÍK už vo svojom 25-tom ročníku.

Od júna 1990 sme začali používať aj názov Hnutie kresťanskej výchovy detí (HKVD) a používali sme aj svoje prvé logo – väčší panáčik držiaci dvoch menších panáčikov.

V septembri sme na celoslovenskom stretnutí definitívne sformulovali Stanovy a upravili sme názov – zmenili sme slovo „výchovy“ za slovo „spoločenstiev“. Pamätný dátum spísania Stanov Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (HKSD) je 22.9.1990 a už dňa 3.10.1990 naše občianske združenie zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR. Skratku eRko sme pridali k názvu až v decembri toho roku.

Základom činnosti eRka hneď od jeho vzniku bolo naďalej stretávanie detí v malých spoločenstvách. Spoločenstvá až doteraz tvoria hlavný kmeň eRkostromu.

 Od prvých rokov sme pripravovali námety na stretnutia formou ročných tém, ktorými sme prepájali všetky detské spoločenstvá na Slovensku (logá sú v bielych farbách, zoznam je na ľavej strane).

Pri príležitosti sviatku našich patrónov sme sa od roku 1992 stretávali na výročných jednodňových celoslovenských snemoch. Neskôr aj na územných snemoch alebo na viacdenných CSE – celoslovenských stretnutiach eRkárov (logá sú v oranžových farbách a zoznam je na pravej strane).

 Na jar 1995 sme urobili znova hru ku blahoslaveným Košickým mučeníkom s názvom Cesta radosti. Dôvodom bolo pripravované svätorečenie našich patrónov. To sa uskutočnilo v júli v Košiciach. Na stretnutie so sv. otcom Jánom Pavlom II. prišlo 300 eRkárov.

 Na prelome rokov 1995/96 bol prvý ročník koledovania DOBRÁ NOVINA. Zapojilo sa 2 952 koledníkov v 238 skupinkách. V 104 obciach vykoledovali 1 123 996,90 slovenských korún (t.j. 37 310,- €). V súčasnosti, na prelome rokov 2014/15 prebiehal už 20-ty ročník koledovania. Zapája sa viac ako 25000 koledníkov, v 2600 skupinkách a v 1200 obciach vykoledovali v posledných viac ako 800 000,- €.

Na jar 1998 – sme sa zapojili do celosvetovo koordinovanej akcie Globálny pochod proti detskej práci. Na znak solidarity s pracujúcimi deťmi sme zbierali odtlačky palcov detí aj dospelých, ktorí chceli týmto spôsobom podporiť úsilie o dodržiavanie detských práv, odstránenie práce detí a zlepšenie sociálnych podmienok rodín najmä v rozvojových krajinách. V priebehu jedného mesiaca sme nazbierali 13243 odtlačkov zo 69 miest a dedín. Z 578 listov s odtlačkami prstov sme vytvorili dvojdielnu knihu, ktorá bola odovzdaná delegátom konferencie Svetovej organizácie práce v Ženeve začiatkom júna 1998.

V novembri a decembri 1998 sme zorganizovali celoslovenskú akciu Mier pre Sudán, pri ktorej mali naše deti možnosť kresliť obrázky a písať listy predstaviteľom konfliktu už 15 rokov trvajúcej občianskej vojny v Sudáne. Deti kreslili obrázok na papier formátu A4, na ktorom boli rovnaké texty dvoch listov, každý adresovaný jednému predstaviteľovi znepriatelených strán. Obrázky sme rozstrihali na polovicu, a symbolika akcie bola v tom, že na to aby si adresáti mohli obrázky od detí pozrieť, sa musia stretnúť a znova spojiť obe polovice obrázku. Výsledok akcie bol 9299 detských listov zo Slovenska, Rakúska a Kene za mier pre Sudán. Všetky A4 hárky sme rozstrihli na polovicu – na A5 listy a pobalili sme ich po 100 kusov do igelitových vreciek – osobitne pre každého predstaviteľa, komu boli určené. Každá zásielka vážila 27 kg. Listy sa podarilo odovzdať v lete 1999 prezidentovi Omarovi el Bashirovi cez konzula vo Viedni a veliteľovi Johnovi Garangovi cez jeho zástupcu na stretnutí v oblasti Núbijských vrchov v Sudáne.

 Od roku 1997 vzniklo Detské pastoračné centrum a začalo svoju činnosť zameranú na mnohé podnety pre detské spoločenstvá a aj pre pastoráciu detí vo farnostiach. Od roku 2000 iniciovalo aj odštartovanie dvoch kampaní, ktoré trvajú doteraz: Detský čin pomoci a Vypni telku zapni seba. V roku 2002 sa uskutočnila aj prvá Misijná púť detí.

 V oblasti ochrany práv počatého dieťaťa sme 1. Júna 1999 spolu s ďalšími troma občianskymi združeniami: Spoločenstvom života, Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar zverejnili dokument s názvom Deklarácia práv počatého dieťaťa, ktorého cieľom je doplniť Dohovor o právach dieťaťa o právnu ochranu ľudského života od jeho počatia a osveta v oblasti nenarodeného života.
Od roku 2000 sa uskutočňuje kampaň 25. marec - Deň počatého dieťaťa a akcia Sviečka za nenarodených (2.11.)

 Špecificky zamerané metodické podnety sme ponúkli cez tri projekty (modrou farbou):
Pošli ďalej – projekt bol zameraný na rozvoj životných zručností priateľstvo, spolupráca, riešenie konfliktov, tolerancia a komunikácia.
Projekt 3D kluby „Dobrovoľne daruj dobro“ bol zameraný na rozvoj filantropie cez zakladanie a činnosť detské klubov.
projekt Využi svoj čas – poskytoval metodiku zameranú na aktivity pre 12-13 ročných.

 Základ osobnostnej a duchovnej formácie pre vedúcich i deti sme vyjadrili v tvare dopravnej značky „hlavná cesta“. Sú ním v roku 2006 sformulované základné hodnoty eRka, ktoré zahŕňajú príncípy, používané od začiatku činnosti eRka ako štýl eRka: „Mám rád...“ V roku 2011 vzniklo aj ich podrobnejšie praktické uplatňovanie sformulované ako Štandard vedúceho - Svedčí Ti to!

Vzdelávanie vedúcich detských spoločenstiev uskutočňujeme na viacerých rovinách. Stabilným vzdelávacím podujatím, kde vyrástlo už niekoľko generácií vedúcich - je týždenný Základný kurz (ZK), ktorý bol po prvý raz v roku 1991 a v lete 2015 to bude už po 70-ty raz.
 Vedúcim pomáha aj metodický časopis pre vedúcich detských spoločenstiev LUSK. Jeho nulté (skúšobné) číslo vyšlo po 1.ZK a potom nasledoval LUSK číslo 1 – č.2 – č.3 - ..č.50 ...č.100 ... a v lete 2015 vyjde LUSK číslo 150.

 

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera