Pravidelné detské stretká prebiehajú v zrekonštruovaných priestoroch farskej pivnice
každý párny týždeň v piatok v čase 15:45 - 17:00 h (okrem prázdnin a sviatkov).

slnko

SLNKO,
ktoré symbolizuje Boha,
kruh je dokonalý, nemá začatok
ani koniec, 7 lúčov symbolizuje
plnosť darov Ducha svätého.

srdce

SRDCE,
ktoré je
znakom čoveka.

motyl

MOTÝĽ

ktorý označuje šírku,
lásku k ľuďom.

ryba RYBKA
ako symbol
hĺbky lásky k Bohu.

 

 Text modlitby Večné Slovo sa pripisuje sv. Ignácovi (žil v 16. storočí). V čase totalitného režimu na Slovensku sa túto modlitbu modlili veriaci, ktorí tajne pracovali v apoštoláte. V duchu sa pri nej zjednocovali každý deň večer o 21.00 hod. Po vzniku eRka v roku 1990 sme si ju oficiálne vybrali za našu spoločnú modlitbu a rozširovali sme jej text medzi členmi eRka. Keď sme si v roku 2006 zadefinovali päť hlavných hodnôt eRka, z ktorých vychádza náš štýl „Mám rád“, vytvorili sme podľa vzoru modlitby Večné slovo aj text druhej časti Dobrý Bože, ktorý obsahuje hodnoty a ciele eRka a slovné vyjadrenia sú zrozumiteľné pre vedúcich aj deti.

Večné Slovo,

Jednorodený Syn Boží,

nauč nás pravej veľkodušnosti.

Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ.

Aby sme dávali a nepočítali,

aby sme bojovali a nedbali na rany,

aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,

aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie,

že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen.

 

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru,

veď ma jej radostnou cestou.

Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti,

nauč ma zodpovednosti a dôvere.

Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,

rásť v úcte a solidarite so všetkými

a tak vytvárať otvorené spoločenstvo

z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Amen.

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, orodujte za nás.

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera